Karlskoga GK

Spelrättshandlingar

Här hittar ni alla handlingar som behövs för att överlåta värdebevis, spelrätt och upplåta spelrätt vid uthyrning. Blanketterna är i pdf-format och går att fylla i direkt på skärmen för att sedan skrivas ut och skickas in till klubben.

Här finns också klubbens spelrättsbestämmelser där det framgår vilka regler som gäller för innehavare av spelrätt i Karlskoga GK.

Överlåtelse av värdebevis

Överlåtelse av spelrätt

Upplåtelse av spelrätt

 

Adobe readerFör att öppna ovanstående filer behöver ni ha Adobe Reader installerat på er dator
Spelrättsbestämmelser för innehavare av spelrättsbevis

Spelrättsbevis i Karlskoga GK (nedan kallad klubben) är personligt och kan förvärvas av fysisk person som önskar och beviljas aktivt seniormedlemskap i klubben. Juniormedlem som övergår till seniormedlem behöver, för fullvärdigt aktivt medlemskap, ej förvärva spelrättsbevis förrän det år han/hon fyller 25 år.

Innehavare av spelrättsbevis är skyldig att till klubben betala beslutade avgifter. Undantaget är om innehavaren senast den 31 december året innan anmäler att han/hon önskar passivt medlemskap för kommande år och upplåter spelrättsbeviset till klubben för vidare uthyrning. Vid underlåtelse att meddela ovanstående och om debiterad avgift inte betalats inom 30 dagar efter skriftlig anmodan har klubben rätt att:

- driva in skulden på samma sätt som fordringar i allmänhet drivs in eller

- skriftligen häva spelrättsbevisets giltighet. Därvid är klubben skyldig att betala lösen, efter avräkning av innehavarens skuld på avgifter eller annat till golfklubben, för spelrättsbevisets värde på hävningsdagen. Om enighet inte kan uppnås om lösenbeloppet skall det fastställas i allmän domstol. Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt då det blev bestämt.

Innehavare av spelrättsbevis får, utöver vad som ovan nämnts för helt kalenderår - varken kortare eller längre tid - själv upplåta spelrättsbeviset till fysisk person med verkan att den till vilken upplåtelse sker införs i spelrättsregistret, beviljas medlemskap i klubben och betalar beslutade avgifter för hyra av spelrättsbevis till klubben. Innehavare av spelrättsbevis måste under hyresperioden ändra sin status till passiv medlem samt betala avgift för passivt medlemskap till klubben. Den till vilken upplåtelse sker

- skall kunna uppvisa en av upplåtaren undertecknad handling - "Upplåtelse av spelrättsbevis" - som visar att spelrättsbeviset upplåtits och vilket kalenderår upplåtelsen avser.

- får inte vidareupplåta sin rätt.

Överlåtelse av spelrättsbevis ska ske på därför avsedd blankett - "Överlåtelse av spelrättsbevis". Om spelrättsbevis överlåts och det på överlåtelsedagen finns skuld avseende årsavgifter eller andra avgifter som är hänförliga till spelrätten, införs förvärvaren i spelrättsregistret först sedan skulden har betalats.

Medlemmar som erhöll ett värdebevis i samband med konverteringen 2009 äger rätt att sälja/ överlåta densamma. Värdebevis har en tidsbunden giltighet t.o.m. 2014 och måste senast detta år överlåtas och bytas mot ett spelrättsbevis, som kräver medlemskap i klubben. Vid överlåtelse och byte till spelrättsbevis ska anmälan ske på blankett "Överlåtelse av värdebevis " varvid förvärvaren efter godkänt medlemskap erhåller ett namngivet spelrättsbevis. Fr.o.m. 2015 har värdebevis ej längre något värde och kan ej bytas mot spelrättsbevis.

Spelrättsbevis får återlämnas till klubben utan krav på ersättning. Återlämning senast 31 december respektive år medför befrielse av årsavgift för nästkommande år.

Handlingar för upplåtelse och överlåtelse av spelrättsbevis finns på klubbens hemsida.

Logga in på Min Golf

Följ oss på nätet

Vi samarbetar med

SISU Idrottsutbildarna